destek@gazileremlak.com Danışman Girişi

Hürriyet Mah. Cengiz Topal Cad. No:94/C Melikgazi/ Kayseri +90 (352) 320 94 44

Bağış İşlemi

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
 • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

 • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 
 • Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  
 • 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

 • ELBİRLİĞİ HALİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 • Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

  • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
  • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
  • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
  • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
  • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
  • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir